Voorwaarden en Privacy policy

Algemeen
Met de volgende algemene spelregels kunnen we Hoeren.xxx voor iedereen gratis, snel & kwalitatief houden.

Adverteren
Lees onze voorwaarden voor gratis adverteren.

1. Adverteren op Hoeren.xxx
Adverteerders (sekswerkers en bedrijven) kunnen een gratis account aanmaken. Hierdoor is het makkelijk jouw advertenties aan te maken en te beheren. Je hoeft maar 1 keer jouw e-mailadres door te geven en te bevestigen. Tevens kan je in 1 overzicht je eigen advertenties zien en deactiveren, aanpassen of verwijderen.

1.1 Regels voor het aanmaken van een account.

Je mag op Hoeren.xxx per bedrijf, tussenpersoon of locatie 1 account aanmaken. Wil je meer accounts aanmaken omdat je een bedrijf hebt, dan kan je gebruik maken van subaccounts.
Opgevoerde telefoonnummers zijn van jezelf of het bedrijf waar je werkzaam bent.
Je bent 21 jaar of ouder als je gebruik wilt maken van onze diensten, dit geld voor adverteerders. Voor het bezoeken van onze website dien je 18 jaar of ouder te zijn.

1.2 Regels voor het maken van advertenties
Voorkom teleurstellingen en onnodig werk bij het aanmaken van een advertentie. Houd je aan de regels. Advertenties die er niet aan voldoen worden verwijderd. Wie zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt, riskeert een permanente ban.

Geen advertenties voor onbetaalde sex zoals sexdating advertenties. Alleen advertenties voor betaalde sex worden geaccepteerd..
Geen advertenties met verwijzing naar 090x-, 084-, 087-, 066 telefoonnummers of smsdiensten.
Advertenties plaats je in een relevantie rubriek.
Geen advertenties met als doel het verzamelen van emailadressen.
Geen links of advertenties naar commerciële of naar datingsites.
sms, email & andere profielpromotors zijn NIET welkom op Hoeren.xxx
Gebruik in de advertentietekst niet alleen maar hoofdletters.
Maximaal 1 advertentie per hoofdrubriek.
Verwijs je naar een site (http://webadres of naam van een website, bijv. “Hoeren.xxx”) dan verwachten we een banner terug of link terug. Wij controleren alle nieuwe advertenties. De website waar naar wordt verwezen moet relevant met de advertentietekst. Verwijzingen op de website naar affiliatepartijen of andere betaalsites zijn niet toegestaan.
Oude, verlopen of niet meer actuele advertenties dien je zelf te verwijderen. Dat is fijn voor onze overige bezoekers en overzichtelijk voor jezelf.
Promoot je een commerciële dienst dan wordt je advertentie verwijderd en je account geblokkeerd. Heb je een samenwerkingsvoorstel, neem dan contact op!
Een advertentie verwijderen en dezelfde dag diezelfde advertentie als nieuw plaatsen om een hogere positie te krijgen, is niet toegestaan.
Foto’s die je bij advertenties plaatst zijn van jou of de rechten zijn van jou. Is dit niet het geval, dan zijn automatisch eventuele claims wel voor jou.
Advertenties met en/of over kinderporno worden direct doorgespeeld aan Meldpunt Kinderporno.
Advertenties mogen niet gaan over jongens en meisjes jonger dan 21 jaar.
Indien je deze voorwaarden niet naleeft, worden advertenties niet geplaatst en/of verwijderd. Bij herhaaldelijke of ernstige overschrijding worden jouw account(s) en IP-adres(sen) gebanned.

Hoeren.xxx kan zonder opgaaf van reden iedere advertentie weigeren.

2. Regels voor het reageren op advertenties.
Wie reageert op advertenties heeft met de volgende voorwaarden te maken:

Reageer niet met een verwijzing naar een betaalde dienst.
Het promoten van een sekslijn, webcamsite, smsdienst etc. (de zgn. profielpromotors) in je reactie is ten zeerste verboden. Dit vinden wij niet fijn, de adverteerder evenmin en met de nieuwe anti-spam wet bega je zelfs een misdrijf. Doe je dit toch, dan doen wij melding hiervan met je IP-nummer aan het bevoegd gezag. Ook word je geblokkeerd van het gebruik van de website.
Als je reageert met een telefoonnummer dat niet van jou is, of waar jij niet op bent te bereiken, dan ben je eveneens in overtreding.
3. Overige bepalingen en aansprakelijkheid
Lees deze algemene voorwaarden door voordat u gebruik maakt van Hoeren.xxx. Door gebruik te maken van de diensten van Hoeren.xxx accepteert u de voorwaarden. U dient geen gebruik te maken van Hoeren.xxx als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Hoeren.xxx houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen.

Artikel 1 Inhoud van de website
Hoeren.xxx heeft de inhoud van deze site met zorg samengesteld. Echter, alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden diensten is afkomstig van derden (adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van informatie. Hoeren.xxx draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 Overeenkomst tussen koper en verkoper
Hoeren.xxx probeert aanbieders van betaalde seks diensten tot elkaar te brengen. Hoeren.xxx is echter nimmer aansprakelijk bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 3 Gegevens van gebruikers
Zorg ervoor dat u, indien u gebruikt maakt van Hoeren.xxx, uw gegevens waaronder uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode, en overige ingevoerde gegevens volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Artikel 4 Privacy verklaring
Om Hoeren.xxx goed te kunnen laten functioneren verzamelt de website informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Hoeren.xxx onderdelen van de site en afstemmen op de wensen van gebruikers. Vanwege het gebruik van cookies wordt het gebruiksgemak van Hoeren.xxx verhoogd. Hoeren.xxx respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Hoeren.xxx. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hoeren.xxx levert indien juridisch noodzakelijk wel informatie aan officieel erkende juridische handhavers van het Nederlandse recht systeem. U stemt Hoeren.xxx toe uw gegevens te verstrekken aan juridische handhavers indien hiertoe naar het oordeel van Hoeren.xxx rede toe is. Hoeren.xxx verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banners of advertenties). Indien u gebruik maakt van de diensten van websites van derden, dan valt u onder de privacyregels van deze dienstverlener. Hoeren.xxx heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en hier gaat u mee akkoord.

Artikel 5 Eigendomsrechten en copyright
De (intellectuele) eigendoms-rechten met betrekking tot de website, waaronder de rechten op de afbeeldingen, teksten, foto’s, vormgeving en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, software, merken (inclusief domeinnamen), formates en overige materialen, berusten bij Hoeren.xxx, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Hoeren.xxx is hier geen partij in en speelt hierbij geen rol. Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één of meerdere hardcopy(s).

Artikel 6 Uitsluiting van gebruikers
Hoeren.xxx behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van verder gebruik van de website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Hoeren.xxx om rechtsmaatregelen tegen u te nemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Toegekende garanties
Hoeren.xxx garandeert niet dat de inhoud van advertenties juist, volledig en accuraat zijn en dat de aangeboden diensten goed van kwaliteit, veilig en goed zijn. Tevens garandeert Hoeren.xxx niet dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist en actueel is en dat hij of zij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren. Wij doen er alles aan om de site ononderbroken te laten werken en vrij van fouten te laten zijn maar garanderen dit niet.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Hoeren.xxx sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Hoeren.xxx zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
– handelingen verricht door gebruikers, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
– de onmogelijkheid om de website te gebruiken;
– het niet voldoen van een dienst dat wordt aangeboden op de website zoals gemeld op de website;
– onjuiste, onvolledige of niet actueel weergegeven informatie;
– het onrechtmatig gebruik van de systemen van Hoeren.xxx, waaronder de website, door een derde;
– handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hoeren.xxx.

Artikel 9 Aansprakelijkheid voor adverteerders
Hoeren.xxx is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie inhoud zoals deze op www.Hoeren.xxx wordt getoond.

Artikel 10 Verwijzingen en derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of advertentie) naar websites van derden. Hoeren.xxx heeft geen zeggenschap over deze websites. Hoeren.xxx is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Overige
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Hoeren.xxx zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Hoeren.xxx aangepast worden. Het is daarom belangrijk de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 12 Beveiliging
Hoeren.xxx spant zich in de website systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens en ingevoerde informatie. Hiervoor maakt het gebruik van goed beveiligde servers en backup systemen.

Artikel 13 Inhoud van de website
Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en dus juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Hoeren.xxx toestemming de informatie over het betreffende dienst te plaatsen. Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Hoeren.xxx op een andere wijze dan beschreven is op Hoeren.xxx. Hoeren.xxx behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties aan te passen of te verwijderen.
Dit geldt in elk geval voor:
– betreffende diensten die in een “verkeerde” categorie zijn geplaatst;
– prijzen in de advertenties die op onjuiste en/of onvolledige wijze zijn beschreven;
– diensten in de advertentie die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
– diensten die in meer dan één categorie of dubbel zijn geplaatst. Plaatsing in meerdere categorieën is alleen toegestaan indien de advertentietekst en advertentie titel niet hetzelfde is;
– advertenties waarvan de inhoud discriminerende uitingen, illegale producten of (kinder)porno materiaal bevat of anderszins onrechtmatig is.
– advertenties die naar de mening van Hoeren.xxx aanstootgevend zijn;
– advertentie met als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.

U vrijwaart Hoeren.xxx tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.